Vijesti

 • Regeneracija butilne gume

  Butilna regenerirana guma pripada važnoj kategoriji reciklirane gume. S više od 900 butilnih unutarnjih cijevi kao sirovina, rafinira se filtracijom od 80 mesh nakon odsumporavanja najnaprednijim postupkom razgradnje. Ima karakteristike dobre čvrstoće, visoke finoće, str...
  Čitaj više
 • Inicijator svjetla

  Svjetlosni inicijator U sustavu koji se može fotootvrdnjavati, uključujući UV ljepilo, UV premaz, UV tintu, itd., kemijske promjene nastaju nakon primanja ili apsorbiranja vanjske energije, te se razgrađuju u slobodne radikale ili katione, pokrećući tako reakciju polimerizacije. Fotoinicijatori su tvari koje mogu proizvesti f...
  Čitaj više
 • Farmaceutski međuprodukti

  Farmaceutski međuprodukti Devedesetih godina prošlog stoljeća domaća proizvodnja amonijačne tiametoksam oksim kiseline u više od 20 poduzeća, tržišna konkurencija je sve žešća konkurencija između poduzeća uzrokovana je tehničkim inovacijama koje su prvo smanjile cijenu do sada domaćeg amonijaka tiametoksam...
  Čitaj više
 • Pesticidni intermedijer

  Pesticid intermedijer Pesticid je važno proizvodno sredstvo u poljoprivrednoj proizvodnji, koje ima iznimno važnu ulogu u suzbijanju bolesti, štetnika i korova, stabilizaciji i poboljšanju prinosa usjeva. Iako na njega utječu cijena poljoprivrednih proizvoda, površina sadnje, klima,...
  Čitaj više